Vedtægter for 

Haslev Tennisklub

§ 1.    Foreningens navn er Haslev Tennisklub. Stiftet 12. april 1908 - Hjemsted i Faxe Kommune.

§ 2.    Bestyrelsen beslutter hvilke forbund foreningen er tilmeldt.

§ 3.    Det er klubbens mål at udbrede kendskabet til tennis på amatørplan og gennem dette fremme samværet og  
den enkeltes trivsel.
 

§ 4.    Som aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter og de af bestyrelsen trufne beslutninger. 
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 

§ 5.    Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Valgbart er et hvert medlem, der er fyldt 16 år.  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges med 4 i ulige år og 3 i lige år. 

Bestyrelsessuppleanter vælges for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på næstkommende bestyrelsesmøde.

Næstformand træder i formandens sted, når formanden er forhindret.

Suppleanter må deltage på bestyrelsesmøder, har taleret, men ikke stemmeret. 

Valgbart er et hvert medlem, som er fyldt 16 år, ligeledes forældre til medlem under 16 år. Medlem skal være registreret aktiv betalende to uger før generalforsamling.

Valg til formand og kasser kræver at være fyldt 18 år.

§ 6.    Foreningens kontingenter fastsættes af bestyrelsen op til hver sæson. 

Ændringer oplyses til medlemmer med minimum 14 dage før sæsonstart.

§ 7.    Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 8.    Generalforsamlingen, som afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned, indkaldes ved annoncering i lokalpressen eller ved meddelelse direkte til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 
Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. 
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved alm. stemmeflertal, dog kræves der til ændring af vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 

§ 9.    På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af godkendelse af beretning. 
3. Forlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab underskrevet af revisor, kasserer og formand. 
4. Fastsættelse af kontingent jf. §6 samt forelæggelse og godkendelse af budget.  
5. Behandling af forslag.  
6. Valg af valgbare bestyrelsesmedlemmer.  
7. Valg af revisor.  
8. Eventuelt.
 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles som en ordinær generalforsamling.
 

§ 11. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren, dog ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

§ 12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 13. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§ 14. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

§ 15. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 - 31/12. 

§ 16.Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Ophører foreningen, træffer sidstnævnte generalforsamling beslutningen og måden, hvorpå afviklingen skal foregå.
Foreningens effekter og midler tilfalder Faxe Kommune.

Revideret d. 11. MAJ 2022Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram